သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ PNDN Open Courseware

ျမန္မာျပည္တစ္ဝန္းရွိ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းမွ notes ႏွင့္ curriculum သာမက video/audio မ်ားပါတင္ရန္ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိပါသည္။
PNDN Open Courseware (http://open.pyinnyar.com) တြင္ အြန္လိုင္း notes ႏွင့္ curriculum မ်ားအေၾကာင္း ဆက္လက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 

PNDN Classes